Vilken fas befinner sig ditt företag i?

 In Blogg

Efter att ha träffat entreprenörer i olika branscher har jag verkligen fått bekräftat att en ägares utmaningar ofta är likartade i den fas som företaget befinner sig i. Typ av bransch har mindre betydelse. Detta är de tre främsta utmaningarna i varje fas med avseende på ägande, organisation och kompetens:

Tidigt skede
• Ägarutmaningar:
Grundaren(na) äger vanligtvis hela företaget, vilket innebär att tillväxt och investeringar måste genereras från kassaflödet. Om inte det räcker kan det vara utmanande att skaffa kapital.
• Organisationsutmaningar: Begränsade resurser och personal innebär att grundarna behöver ta på sig många roller, vilket kan leda till överbelastning och brist på specialisering med följden att det kan bli svårt att fokusera på tillväxt.
• Kompetensutmaningar: Bristen på personal innebär att grundarna måste ha en bred kompetensbas och vara beredda att hantera alla aspekter av företaget själva, vilket kan hämma tillväxten.

Tillväxtfas
• Ägarutmaningar:
Ökad behov av finansiering för att expandera personal och infrastruktur kan leda till behov av externa investeringar, och om inte kassaflödet räcker kan det vara utmanande att skaffa kapital utan att spä ut sin ägarandel.
• Organisationsutmaningar:
Behov av att etablera mer formella strukturer och processer för att hantera ökad personal och kundbas. Risk för att organisationen blir för rörlig och saknar tydlig riktning.
• Kompetensutmaningar:
Behov av att rekrytera och behålla rätt talang för att driva tillväxten. Balansera ökad specialisering med behovet av att behålla företagets flexibilitet och entreprenörsanda.

Mognadsfas
• Ägarutmaningar: Potentiell ökad komplexitet i ägarstrukturen med fler investerare och intressenter som kan ha olika mål och intressen. Behovet av att balansera lönsamhet och tillväxt med ägarnas förväntningar.
• Organisationsutmaningar: Behov av att skala upp strukturer och processer för att hantera en större och mer diversifierad verksamhet. Risk för byråkrati och tröghet.
• Kompetensutmaningar: Att bygga och behålla en stark företagskultur som kan hålla ihop organisationen när den växer. Behovet av att kontinuerligt utveckla personalens kompetens för att möta nya utmaningar.

Nedgångsfas:
• Ägarutmaningar:
Ökad press från ägarna att maximera avkastningen. Risk för att grundarna och tidiga investerare börjar överväga en exitstrategi.
• Organisationsutmaningar:
Behov av att anpassa och omstrukturera organisationen för att hantera nedgången i tillväxt och konkurrenskraft. Risk för att förlora fokus och differentiering.
• Kompetensutmaningar:
Att hantera överflöd av personal och kompetenser när företaget börjar minska i storlek eller diversifiera sin verksamhet. Att bibehålla motivation och engagemang hos personalen under osäkra tider.